Mateřská školka Řepy

Základní údaje o škole

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, svou činnost zahájila v roce 1996. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, 163 02, Praha 6 – Řepy.

 

 Adresa školy

Mateřská škola PASTELKA

Španielova 27/1316, 163 00 Praha 6 - Řepy

Charakteristika školy

Mateřská škola PASTELKA se nachází v panelákové zástavbě sídliště Řepy II. Byla vybudována v rámci vybavenosti sídliště, v provozu je od školního roku 1993/94.

Je obklopena velkou zahradou s vybavením pro hry a činnosti dětí:

 • 4 pískoviště se zastíněním,
 • multifunkční velká dřevěná loď,
 • průlezka se skluzavkou „lokomotiva“,
 • velký altán,
 • dva menší dřevěné domečky,
 • kruhové sprchoviště
 • kladiny,
 • průlezka s houpačkami,
 • kolotoče,houpadla, tabule na kreslení apod.

V interiéru školy jsou dvě podlaží,v každém 2 oddělení označená barvami pastelek:

 1. červená pastelka,
 2. modrá pastelka jsou v pravé části budovy a v levé
 3. žlutá pastelka a
 4. zelená pastelka.

V objektu školy je rovněž kuchyně se zázemím a prádelna.

Provozní doba: 6,30 – 17,00

Filosofie školy

Našim dlouhodobým záměrem je pro dítě přirozenou formou, v podnětném a vstřícném prostředí zprostředkovávat a nabízet dětem takové situace a aktivity, které budou rozvíjet jejich osobnost, zdravé sebevědomí, osobní samostatnost a tvořivost a položit základy celoživotního vzdělávání podle jeho individuálních schopností a potřeb.

Uspořádání vzdělávacího obsahu

Vzdělávací obsah s názvem "S pastelkami hned - nakreslíme  svět!"  je z důvodu přehlednosti a systematického naplňování rozdělen do tématických celků:

 • JÁ A MOJE RODINA
 • JÁ A MOJI KAMARÁDI
 • OCHRANA ZDRAVÍ A VLASTNÍHO BEZPEČÍ (co mi prospívá, co mi škodí- strava, sport, prevence před sociálně patologickými jevy )
 • JÁ A ŠKOLKA, ŠKOLA
 • MOJE FANTAZIE A SVĚT ZÁZRAKŮ
 • MOJE TĚLO (jak moje tělo funguje, jak jsem přišel na svět)

LIDÉ

 • LIDÉ JINÝCH KULTUR
 • ŘEMESLA A LIDSKÁ PRÁCE
 • LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE
 • CO LIDEM SLOUŽÍ (předměty kolem nás)

SVĚT

 • ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA
 • NAŠE ZEMĚ, NAŠE MĚSTO
 • CESTOVÁNÍ A DOPRAVA
 • VESMÍR
 • ČAS (roční doby, denní doby, dny v týdnu, měsíce)

 

Prostory pro pobyt dětí v MŠ.

Jednotlivá oddělení jsou světlá a prostorná. Každé z nich má dvě šatny, na obuv a oblečení zvlášť, třídu rozčleněnou do hracích koutků, plně vybavenou pro hrové, vzdělávací, pohybové, zájmové a relaxační činnosti dětí, nově zrekonstruované hygienické zařízení – WC a umývárnu.

Pro dodržení správné životosprávy mají děti během celého dne k dispozici dostatek tekutin – vodu, vodu se sirupem nebo ovocný čaj. Jídlo se podává 3x denně – dopolední a odpolední svačina, oběd.

Den je strukturován většinou takto:

 • 6,30-8,00 scházení dětí, hrové a zájmové činnosti, individuální práce podle potřeby jednotlivých dětí, časově jednodušší skupinové činnosti
 • 8,00-8,30 řízené, relaxační nebo zdravotní cvičení
 • 8,30-9,00 hygiena a svačina
 • 9,00-10,00 řízené skupinové činnosti nebo aktivity vyplývající ze situace v té které třídě
 • 10,00-12,00 pobyt venku
 • 12,00-12,45 hygiena a oběd
 • 12,45- 14,30 odpočinek, klidné činnosti pro nespící děti
 • 14,30-15,00 hygiena a svačina
 • 15,00-17,00 odpolední činnosti podle potřeb a zájmů dětí, individuálně zacílené činnosti

Uvedené časy jsou orientační, program dne se řídí potřebami a možnostmi dětí i rodičů (např. pozdější příchod) v jednotlivých třídách.

Spolupráce s jinými subjekty:

Mateřská škola PASTELKA úzce spolupracuje s rodiči, při tvorbě nového školního vzdělávacího programu vychází z jejich potřeb, názorů a námětů. Velice děkujeme všem, kteří v minulém školním roce vyplnili dotazníky o spokojenosti či nespokojenosti s prací školy.

Klub rodičů při MŠ, který  sdružuje rodičovskou veřejnost, pořádá nejméně 1x ročně plenární schůzi, kde se na základě vyhodnocení dosavadních výsledků projednává jeho další činnost.

Další spolupráce se týká ZŠ. Děti navštěvující poslední rok předškolního vzdělávání navštěvují 1. ročníky ZŠ, kde se hrovou formou seznamují s prostředím a děním ve škole. Podle potřeby spolupracujeme s dětským psychologem a pediatrem. Dále spolupracujeme s Policií ČR, Hasičským sborem Praha 5 a Městskou knihovnou, kdy jmenované subjekty pořádají besedy a programy pro děti. 

Uspořádání tříd:

Filosofii školy odpovídají heterogenní čili věkově smíšené třídy.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Vývoj v současné společnosti s sebou nese stále vyšší psychickou zátěž kladenou jak na rodiče, tak zejména na děti. Protože chceme děti připravovat „pro život“, naše působení se ve velké míře zaměřuje právě na zvyšování psychické odolnosti, sociální pružnosti a zdatnosti a na rozvoj komunikačních dovedností a celoživotního učení.

Našim záměrem je rovněž předávat dětem hodnoty jako jsou spolehlivost, úcta, citlivost, spravedlnost, poctivost. Toto zaměření prolíná jednak spontánně všemi činnostmi během celého dne, cíleně se uskutečňuje ve hrách rozvíjejících sociální dovednosti (kooperativní, komunikativní hry apod.), ale i ve výtvarných, hudebních či pohybových činnostech.

Třídy

Novinky

ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE 9. + 10. KVĚTNA

Počasí
Počasí v České republicePočasí v České republice